Kennis en impact samen beter

Een gemeenschappelijk beeld om samen te werken aan meer impact

De komende decennia staan Nederland en de wereld voor grote maatschappelijke uitdagingen. Om welvaart en welzijn te behouden en te laten groeien is maximale impact van onze kennis essentieel. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontwikkelde ik daarom een gemeenschappelijk denkkader over impact, valorisatie en kennisbenutting.

Impact ontstaat vooral door kennis en interactie van mensen met passie en ambitie: onderzoekers, ondernemers, bestuurders en medewerkers van bedrijven en van maatschappelijke organisaties, politici, ambtenaren en vele anderen. Ieder heeft begrijpelijkerwijs een eigen perspectief op het ‘impactsysteem’ en op wat daarin het belangrijkst is. En vanuit die eigen perspectieven is in Nederland veel bereikt. Het totaalbeeld en de samenhang tussen alle perspectieven worden echter makkelijk uit het oog verloren.

Dit discussiedocument is een uitnodiging en een aanmoediging aan allen die direct of indirect te maken hebben met kennis en impact, om zelf – individueel en als organisatie, publiek en privaat – aan de slag te gaan met de eigen rol en betekenis in het systeem, en daarover in gesprek te gaan. Het biedt geen inhoudelijke agenda of prioriteitsstelling, maar een verbindende basis, taal en context voor ambities vanuit de diverse perspectieven. Opdat Nederland nog veel beter wordt in het creëren van impact met de kennis en kunde die we hebben.

Impactmodel